top of page

BETATHLON Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

Επεξήγηση όρων

Στους παρόντες κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όλοι οι όροι και ορολογίες θα ερμηνεύονται και θα έχουν την έννοια που τους προσδίδεται από τον περί στοιχημάτων νόμο του 2019.

«Γενικοί Κανονισμοί»: Είναι οι παρόντες κανονισμοί που εκδίδονται από την «Εταιρεία» οι οποίοι διέπουν την διεξαγωγή στοιχήματος μεταξύ της «Εταιρείας» και των πελατών της.

«Εταιρεία» - Είναι η Betathlon Ltd.

«Νόμος» - Είναι ο περί στοιχημάτων νόμος του 2019 η/και οποιοσδήποτε άλλος νόμος προκύψει ο οποίος ρυθμίζει τα στοιχήματα που αφορούν στην Κλάση στοιχημάτων Α ή/και Β και οι δυνάμει αυτού εκάστοτε εκδιδόμενοι κανονισμοί.

«Πελάτης» - Άτομο που συμμετέχει στα «Στοιχήματα» που προσφέρει η «Εταιρεία» και για το οποίο έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα «Δελτίο».

«Απόδοση» - Αναφέρεται στην τιμή που προσφέρει η «Εταιρεία» για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός. 
H τιμή αυτή όταν πολλαπλασιαστεί με την αξία της μονάδας που στοιχηματίστηκε έχει ως αποτέλεσμα το ποσό κέρδους του «στοιχήματος».

«Κουπόνι» - Περιγραφή γεγονότων που προσφέρει η «Εταιρεία» προς στοιχηματισμό, τα οποία δημοσιεύονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή για πληροφόρηση τού κοινού.

«Στοίχημα» - H γραπτή συμφωνία μεταξύ της «Εταιρείας» και του «Πελάτη» η οποία περιλαμβάνει τις επιλογές στοιχηματισμού, την ημερομηνία διεξαγωγής τους, τις «Αποδόσεις» των επιλογών αυτών, το ποσό που στοιχηματίζεται και άλλες πληροφορίες. Η συμφωνία αυτή υπόκειται στους κανονισμούς της «Εταιρείας».

«Σύστημα Αποδοχής Στοιχημάτων» - το εγκεκριμένο, από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, μηχανογραφικό σύστημα με το οποίο η «Εταιρεία» έχει την άδεια να αποδέχεται στοιχήματα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή εντός του αδειοδοτημένου, από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, υποστατικού. 

«Δελτίο Στοιχήματος» - Εκτυπωμένο Δελτίο από τερματική μηχανή της «Εταιρείας» το οποίο περιγράφει το «Στοίχημα» και λαμβάνει ο «Πελάτης» ως απόδειξη. Το «Δελτίο Στοιχήματος» περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το πρακτορείο της «Εταιρείας» όπου έχει καταχωρηθεί, μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, τα γεγονότα που έχει επιλέξει ο «Πελάτης», τους χρόνους διεξαγωγής τους, τις «Αποδόσεις» αυτών, περιγραφή τύπου «Στοιχήματος», γραμμωτό κώδικα (bar-code) και άλλες λεπτομέρειες ως προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και το οποίο είναι εγκεκριμένο από αυτήν. Το «Δελτίο Στοιχήματος» είναι το μοναδικό συμβόλαιο μεταξύ της «Εταιρείας» και του «Πελάτη» που αποδεικνύει ύπαρξη και ιδιοκτησία αυτού εκ μέρους του «Πελάτη».

«Κανονισμός» - Το παρόν κείμενο το οποίο περιγράφει τους γενικούς όρους που διέπουν την διεξαγωγή «Στοιχήματος» μεταξύ της «Εταιρείας» και των «Πελατών» της, ως επίσης και επιπρόσθετοι όροι που αναγράφονται πάνω στα «Δελτία», σε «Κουπόνια» και ανακοινώσεις που αναρτώνται στα αδειοδοτημένα από την «Εταιρεία» πρακτορεία «Στοιχημάτων» ή ανακοινώνονται µέσω τύπου ή ηλεκτρονικών μέσων που αποτελούν επίσημους χώρους της «Εταιρείας» όπως teletext ή ιστοσελίδες. Οι κανονισμοί τίθενται σε ισχύ μετά την έγκριση από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

«Αντιπρόσωπος» - Εξουσιοδοτημένο, αδειοδοτημένο από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες για την διεξαγωγή στοιχήματος για λογαριασμό του αποδέκτη Κλάσης Α εντός αδειούχου υποστατικού, μετά από σύναψη συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών – αποδέκτη Κλάσης Α και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

«Ημερομηνία υπολογισμού κέρδους» - Ο χρόνος κατά τον οποίον ένα «Στοίχημα» καθορίζεται και καταχωρείται ως κερδισμένο.

«Ζωντανό Στοίχημα» - «Στοίχημα» σε γεγονότα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής/εξέλιξής τους.

ΓΕΝΙΚΟΣ

 

1.1.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Οι παρακάτω Κανονισμοί ισχύουν από τις 09-05-2021 μετά την έγκριση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και διέπουν όλα τα Στοιχήματα που γίνονται αποδεκτά από την Εταιρεία, ανεξάρτητα από το εάν ο Πελάτης έχει ενημερωθεί για αυτούς. Ωστόσο, στην περίπτωση μιας διαφωνίας, η Εταιρεία θα προσπαθήσει να επιλύσει τα παράπονα των Πελατών απευθείας με τους Πελάτες. Οι Πελάτες της Εταιρείας πρέπει να διαβάσουν, να αποδεχτούν και να ακολουθήσουν τους παρακάτω Κανονισμούς πριν καταθέσουν το Στοίχημα τους. Η κατοχή ενός Δελτίου Στοιχήματος που έχει εκδοθεί από την Εταιρεία υπονοεί αυτό που δηλώνεται και στην ίδια την απόδειξη, ότι ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται τους Κανονισμούς που παρατίθενται και τους οποίους μπορεί να συμβουλευτεί στο Πρακτορείο Στοιχημάτων (Αντιπρόσωπο) ή σε οποιοδήποτε άλλο επίσημο χώρο της Εταιρείας.

1.2.  ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι νόμιμες δραστηριότητες των Πρακτορείων Στοιχημάτων, (Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων) μπορούν να λαμβάνουν χώρα μόνο κατά τη διάρκεια των καθορισμένων εργάσιμων ωρών σύμφωνα με την Εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει κάθε Στοίχημα που παίζεται πέρα από τις εργάσιμες ώρες των κεντρικών της γραφείων, ακόμη και αν το Στοίχημα έχει γίνει αποδεκτό από το σύστημα αποδοχής Στοιχημάτων της και η σχετική απόδειξη έχει εκτυπωθεί. Για παράδειγμα εάν Πρακτορείο Στοιχημάτων (Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος) εκτελεί εργασίες εκτός καθορισμένων εργάσιμων ωρών σύμφωνα με την Εταιρεία και τον νόμο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους, Νόμο του 2006 (155(I)/2006) ως τροποποιείται, π.χ. κατά τις 3 π.μ. και αποδεκτεί κατά λάθος Στοιχήματα στο σύστημα αποδοχής Στοιχημάτων της Εταιρείας από το οποίο έχει εκτυπωθεί και σχετική απόδειξη τότε η Εταιρεία μπορεί να ακυρώσει αυτά τα στοιχήματα.
Οι εργάσιμες ώρες της Εταιρείας ανακοινώνονται στους επίσημους χώρους της και σημειώνεται ότι αυτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ωράριο λειτουργίας γενικών καταστημάτων σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους, Νόμο του 2006 (155(I)/2006) ως τροποποιείται.

 

1.3.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Απαγορεύεται αυστηρά η αποδοχή Στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

1.4.  ΕΓΚΥΡΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Κανένα Στοίχημα δεν είναι αποδεκτό και/ή έγκυρο μέχρι ο Πελάτης να έχει στα χέρια του μια έγκυρη απόδειξη, Δελτίο Στοιχήματος, που να υπόκειται στους Κανονισμούς της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή ολόκληρου ή μέρους οποιουδήποτε Στοιχήματος, τη στιγμή που αυτό προσφέρεται. 
Στοιχήματα τα οποία τοποθετούνται μέσω των τερματικών της Εταιρείας είναι αποδεκτά μόνο αν έχουν υποβληθεί στη γενικά εγκεκριμένη διαδικασία Στοιχήματος της Εταιρείας. Καμία άλλη διαδικασία αποδοχής Στοιχήματος δεν επιτρέπεται αν δεν είναι εγκεκριμένη από την Εταιρεία. Μόνο Στοιχήματα που καταγράφονται στα αρχεία υπολογιστή του Πρακτορείου Στοιχημάτων και κατ’ επέκταση στα αρχεία υπολογιστή της Εταιρείας θα γίνονται αποδεκτά. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει ότι η εκτύπωση του Στοιχήματος από τον υπολογιστή ανταποκρίνεται στο αιτούμενο Στοίχημα. Εάν δεν ανταποκρίνεται, ο Πελάτης πρέπει να αιτηθεί την ακύρωση αυτού του Στοιχήματος. 

1.5.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Πελάτης μπορεί να αιτηθεί την ακύρωση του Στοιχήματός του μέσα σε 5 λεπτά από την αποδοχή και εκτύπωσή του. Παρ’ όλα αυτά, εάν μια επιλογή που περιλαμβάνεται στο Στοίχημα, έχει ξεκινήσει πριν να παρέλθει αυτή η χρονική στιγμή ή έχει επιλογές που οι Αποδόσεις τους έχουν διαφοροποιηθεί, τότε τα Στοιχήματα δεν μπορούν να ακυρωθούν, χωρίς την έγκριση της Εταιρείας. 
Ακύρωση Στοιχημάτων δεν μπορεί να γίνει για στοιχήματα που αφορούν Ζωντανό Στοίχημα.
Ακυρώσεις Στοιχημάτων, που δεν περιλαμβάνουν άκυρους αγώνες ή επιλογές, ή Αποδόσεις οι οποίες έχουν μεταβληθεί, μπορούν να ζητηθούν μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Αν υπάρχει κάποιο λάθος στον υπολογιστή του Πρακτορείου Στοιχημάτων/Αντιπροσώπου και το Στοίχημα δεν καταγράφηκε.

• Αν ο υπολογιστής δεν τυπώνει απόδειξη.

Αν έχουν περάσει πάνω από 10 λεπτά από την ώρα που έγινε αποδεκτό το Στοίχημα, το αίτημα για ακύρωση πρέπει να ληφθεί από το προσωπικό της Εταιρείας, μέσω email ή φαξ, πριν την έναρξη του πρώτου γεγονότος που περιλαμβάνεται στο Στοίχημα. Η Εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την ακύρωση οποιουδήποτε στοιχήματος.

1.6.  ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάθε Στοίχημα/επιλογή που καταχωρείται στο σύστημα της, διαβιβαζόμενο από το Πρακτορείο Στοιχημάτων (Αντιπρόσωπο), εάν αυτό καταχωρήθηκε, είτε κατά λάθος ή είτε από σφάλμα του Συστήματος Αποδοχής Στοιχημάτων της Εταιρείας, μετά την έναρξη του γεγονότος στο οποίο αναφέρεται το Στοίχημα/επιλογή. Το ίδιο ισχύει και για τα Ζωντανά Στοιχήματα στην περίπτωση που ένα Στοίχημα/επιλογή καταχωρηθεί στο σύστημα της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση του. 

Προβλέψεις για γεγονότα που δεν διεξάγονται ή αναβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο, θεωρούνται άκυρες (VOID) στο Δελτίο Στοιχήματος ασχέτως αν ο αγώνας διεξαχθεί την επομένη ή οποιαδήποτε άλλη κοντινή μέρα. 
Οι πιο πάνω προβλέψεις για σκοπό υπολογισμού κερδών θεωρούνται με Απόδοση 1.00 (μονάδα). 

Η ημερομηνία και η ώρα της έναρξης ενός γεγονότος είναι η ημερομηνία και η ώρα που το γεγονός ξεκινά στην πραγματικότητα και όχι η ημερομηνία και η ώρα έναρξης που διαφημίζει η Εταιρεία. 

Όταν ένα Στοίχημα αποτελείται από διάφορες επιλογές γεγονότων, και ένα ή περισσότερα από τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται είναι ήδη σε εξέλιξη ή έχει τελειώσει την ώρα που το Στοίχημα είχε γίνει αποδεκτό από την Εταιρεία, η επιλογή (επιλογές) υπολογίζονται για σκοπούς υπολογισμού κερδών με Απόδοση 1.00 (μονάδα). 
Οι εναπομείνασες επιλογές είναι έγκυρες και θα αναγνωρίζονται ως τέτοιες εφόσον ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις των επιλογών ώστε να κάνουν το Στοίχημα έγκυρο.

Παράδειγμα 1

Στοίχημα (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ – PRE MATCH) €10 Σύνολο ομάδων 5 δεδομένου ότι οι επιλογές είναι 3 κατά το ελάχιστο αποδεκτές. 

JUVENTUS
MILAN
INTER
ROMA
FIORENTINA

Εάν οι αγώνες των JUVENTUS και MILAN είχαν ήδη ξεκινήσει τη στιγμή που το στοίχημα έγινε αποδεκτό από την Εταιρεία, το Στοίχημα θα θεωρηθεί ως ένα Στοίχημα 3 ομάδων, αξίας €10, με JUVENTUS και MILANαξιολογημένες με Απόδοση 1.00. 

 

Παράδειγμα 2

Στοίχημα (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ – PRE MATCH) €10 Σύνολο ομάδων 3 δεδομένου ότι οι επιλογές είναι 3 κατά το ελάχιστο αποδεκτές. 

JUVENTUS
MILAN
INTER

Εάν ο αγώνας της JUVENTUS είχε ήδη ξεκινήσει τη στιγμή που το Στοίχημα έγινε αποδεκτό από την Εταιρεία, το Στοίχημα θα είναι άκυρο διότι οι δύο άλλες ομάδες δεν συμπληρώνουν, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, κανονικό Στοίχημα.

Παράδειγμα 3

Στοίχημα με Κυπριακή ομάδα ποδοσφαίρου (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ – PRE MATCH) €10 Σύνολο ομάδων 6 δεδομένου ότι οι επιλογές είναι κατά το ελάχιστο αποδεκτές σύμφωνα με το άρθρο 22 της Κ.Δ.Π 102/98 (βλέπε 1.8). 

JUVENTUS
MILAN
INTER
ROMA
FIORENTINA
ΟΜΟΝΙΑ

Εάν οι αγώνες των JUVENTUS και MILAN είχαν ήδη ξεκινήσει τη στιγμή που το στοίχημα έγινε αποδεκτό από την Εταιρεία, το Στοίχημα θα θεωρηθεί ως ένα Στοίχημα 4 ομάδων, αξίας €10, με JUVENTUS και MILANαξιολογημένες με Απόδοση 1.00. 

Παράδειγμα 4

Στοίχημα με Κυπριακή ομάδα ποδοσφαίρου (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ – PRE MATCH) €10 Σύνολο ομάδων 4 δεδομένου ότι οι επιλογές είναι κατά το ελάχιστο αποδεκτές σύμφωνα με το άρθρο 22 της Κ.Δ.Π 102/98 (βλέπε 1.8). 

JUVENTUS
MILAN
INTER
OMONOIA

Εάν ο αγώνας της JUVENTUS είχε ήδη ξεκινήσει τη στιγμή που το Στοίχημα έγινε αποδεκτό από την Εταιρεία, το Στοίχημα θα είναι άκυρο διότι οι τρείς άλλες ομάδες δεν συμπληρώνουν, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, κανονικό Στοίχημα.

1.7. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Κάθε επικυρωμένο Στοίχημα από την Εταιρεία θα αναγράφεται στο γενικό αρχείο της Εταιρείας και σε ένα δεύτερο αρχείο για λόγους ασφαλείας, το οποίο ονομάζεται ‘’αρχείο ασφαλείας’’. Οι Αποδόσεις (odds) που ισχύουν τη στιγμή που το Στοίχημα καταγράφεται, είναι οι Αποδόσεις με βάση τις οποίες θα υπολογιστούν τα πιθανά κέρδη. Όταν υπολογίζονται τα κέρδη, ισχύει μόνο το περιεχόμενο της απόδειξης μέσα από τα αρχεία της Εταιρείας. Στην περίπτωση που οι αποδείξεις που έχει ο Πελάτης περιέχουν διαφορετικά στοιχεία από τα αποθηκευμένα στα αρχεία της Εταιρείας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει έγκυρα μόνο τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα αρχεία ασφαλείας της. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που συμβεί το πιο πάνω, η Εταιρεία καλείται όπως δικαιολογήσει επαρκώς το συμβάν. 
Οποιεσδήποτε λεπτομέρειες αναγράφονται στις αποδείξεις που έχει ο Πελάτης και αφορούν στο λεπτό διεξαγωγής του αγώνα (εάν το Στοίχημα διενεργείται σε αγώνες Ζωντανού Στοιχήματος) την ώρα που τοποθετήθηκε το Στοίχημα, δεν δεσμεύουν την Εταιρεία.

1.8.   ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Όλες οι επιλογές στοιχημάτων, για να θεωρηθούν επιλέξιμες για τοποθέτηση στοιχημάτων (είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό με άλλες), πρέπει να πληρούν τον ελάχιστο αριθμό στοιχημάτων που τους αποδίδεται και καταγράφονται στο σύστημα αποδοχής στοιχημάτων της Εταιρείας. Εάν δεν τηρηθεί ο ελάχιστος αριθμός επιλογών, τότε το Στοίχημα δεν γίνεται αποδεκτό. Όποτε η Εταιρεία το κρίνει σκόπιμο, έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον ελάχιστο αριθμό επιλογών με τις οποίες μπορεί να τοποθετηθεί ένα στοίχημα είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με άλλες επιλογές. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΠΔ 102/98, όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά στοιχήματα, ένα στοίχημα που τοποθετείται στην έκβαση αγώνων μεταξύ κυπριακών ομάδων είτε στην επικράτεια της Κύπρου είτε στο εξωτερικό επιτρέπεται μόνο όταν τοποθετείται σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα αγώνων της τουλάχιστον άλλες τρεις ξένες ομάδες.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τυχόν Αποδόσεις κατά την κρίση της. Οι πραγματικές αποδόσεις για οποιαδήποτε επιλογή παραμένουν πάντα οι αποδόσεις κατά τη στιγμή της επικύρωσης του δελτίου στοιχήματος εκτός εάν πρόκειται για λάθος πληκτρολόγησης (βλ. Κανονισμό 1.14). Για το λόγο αυτό, τα Μέλη καλούνται να ελέγχουν πολύ προσεκτικά τα δελτία στοιχημάτων τους.

1.9.   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Αν το Πρακτορείο Στοιχημάτων/Αντιπρόσωπος λάβει αιτήματα Στοιχημάτων που υπερβαίνουν ένα ή περισσότερα από τα καθιερωμένα όρια στοιχηματισμού που θέτει η Εταιρεία, θα είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί μία διαδικασία αιτήσεως ειδικής εξουσιοδότησης για την ολική ή και μερική αποδοχή τέτοιου Στοιχήματος, σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τις διαδικασίες που ορίζει η Εταιρεία. 
Τα καθιερωμένα όρια στοιχηματισμού που θέτει η Εταιρεία είναι:
- Για στοιχήματα κατηγοριών που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία LOWER LEAGUES το όριο είναι €200 (διακόσια ευρώ)
- Για όλα τα άλλα στοιχήματα το όριο είναι €500 (πεντακόσια ευρώ)

1.10.  ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός επιλογών προς Στοιχηματισμό στο ίδιο ή και σε διαφορετικό γεγονός, ακόμα και αν η Εταιρεία αποδεχτεί κατά λάθος τέτοιο συγκεκριμένο Στοίχημα, όταν το αποτέλεσμα της μιας επιλογής επηρεάζει το αποτέλεσμα της άλλης επιλογής (π.χ. δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός MAN UTD to WIN και ΜΑΝ UTD CORRECT SCORE 2-1 στον ίδιο αγώνα, δεν επιτρέπεται επίσης ο συνδυασμός L. HAMILTON να κερδίσει στα προκριματικά και στον αγώνα μιας συνάντησης FORMULA 1 κτλ). Ο κανονισμός αυτός ισχύει για όλα τα είδη Στοιχήματος τα οποία προσφέρει η Εταιρεία.
Σε περίπτωση που τέτοιο Στοίχημα γίνει κατά λάθος αποδεκτό από το Σύστημα Αποδοχής Στοιχημάτων της Εταιρείας μας, το ποσό του Στοιχήματος θα διαιρείται ισόποσα για κάθε αναφερόμενη πιθανότητα. 
Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, είναι:
α) τα Στοιχήματα όπου ένα ειδικό είδος Στοιχήματος με συγκεκριμένη απόδοση προσφέρεται για αυτές τις συνδεδεμένες επιλογές
β) όταν ρητά η Εταιρεία αναφέρει στους κανονισμούς και στην Στοιχηματική προσφορά της ότι τα συγκεκριμένα Στοιχήματα συνδυάζονται.

1.11. ΑΣΑΦΕΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ασαφή και κατ’ επέκταση άκυρα Στοιχήματα, έστω και αν έχουν γίνει αποδεκτά από τον υπολογιστή του Πρακτορείου Στοιχημάτων, Αντιπρόσωπου, ακόμη και αν ο Πελάτης έχει λάβει την απόδειξη του Στοιχήματος. Ασαφή Στοιχήματα θεωρούνται αυτά που έχουν διφορούμενη ερμηνεία. Παράδειγμα στοιχήματος που είναι ασαφές είναι η επιλογή ομάδας, παίκτη, διαγωνιζόμενου να κερδίσει ένα γεγονός όπου η Εταιρεία κατά λάθος παρέλειψε να διευκρινίσει σε ποιον αναφέρεται αφού δεν αναγράφηκε ολοκληρωμένο το όνομα της/του, π.χ. η MANCHESTER να κερδίσει το CHAMPIONS LEAGUE όπου μπορεί να συμμετέχουν και η MANCHESTER UNITED αλλά και η MANCHESTER CITY ή η WILLIAMS να κερδίσει το AMERICAN OPEN όπου μπορεί να συμμετέχουν και η VENUS WILLIAMS αλλά και η SERENA WILLIAMS.

Το ακυρωμένο Στοίχημα γίνεται επιστρεπτέο μόνο εφόσον το ζητήσει ο Πελάτης. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη στο να εντοπίσει τον Πελάτη για να του επιστρέψει τα χρήματα που δικαιούται.

1.12.    ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η πληρωμή των κερδών θα τακτοποιείται μόνο με την παρουσίαση της αυθεντικής απόδειξης του κερδισμένου Δελτίου Στοιχήματος που περιλαμβάνει τον κωδικό αυθεντικότητας και η οποία εξουσιοδοτεί την πληρωμή από τον υπολογιστή του Πρακτορείου Στοιχημάτων (Αντιπρόσωπου). Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε πληρωμή κερδών που γίνεται με οποιονδήποτε εκτός από τον πιο πάνω τρόπο. Οποιαδήποτε άλλου τύπου πληρωμή κερδών δεν θα είναι αποδεκτή ή και δεν θα αναγνωρίζεται ή και δεν θα είναι έγκυρη από την Εταιρεία. Εννοείται ότι στις περιπτώσεις που οποιαδήποτε άδεια υποστατικού λήξει ή διακοπεί/τερματιστεί τότε η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την πληρωμή των κερδών.
Οποιοδήποτε Στοίχημα που έχει κερδίσει μπορεί να εξαργυρωθεί μέχρι και ένα (1) μήνα μετά την Ημερομηνία Υπολογισμού Κέρδους. Οποιοδήποτε Στοίχημα δεν εξαργυρωθεί κατά τη διάρκεια του ως άνω μήνα, θα θεωρείται από την Εταιρεία ληγμένο και άνευ αξίας, εκτός στην περίπτωση που ο παίχτης που κέρδισε δεν μπόρεσε να εξαργυρώσει το Στοίχημα του εντός ενός μήνα λόγω αποδεδειγμένης απουσίας του στο εξωτερικό ή άλλου σοβαρού κωλύματος. Το κερδισμένο Στοίχημα μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο στην ίδια τερματική μηχανή από την οποία έχει εκδοθεί. Σε περίπτωση απώλειας, ολικής ή μερικής καταστροφής ή γενικότερα σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτηση κερδίζοντος Στοιχήματος, αποκλείεται ηαξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την Εταιρεία. Εάν το αποτέλεσμα ενός γεγονότος δεν μπορεί να εξακριβωθεί επίσημα η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει οποιαδήποτε πληρωμή μέχρι την επίσημη εξακρίβωση. Σε περίπτωση λανθασμένου υπολογισμού κερδών, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα διόρθωσης πριν αλλά και μετά την πληρωμή των κερδών. 

1.13.     ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Κάθε Στοίχημα υπόκειται σε ένα μέγιστο κέρδος που καθορίζεται από την Εταιρεία. Το μέγιστο κέρδος για κάθε Στοίχημα που προσφέρει η Εταιρεία αναγράφεται στο ειδικό παράρτημα Α που επισυνάπτεται με τους Κανονισμούς.

Το μέγιστο κέρδος ενός Στοιχήματος που γίνεται αποδεκτό, μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που υπολογίζεται λόγω σφάλματος από το σύστημα αποδοχής Στοιχημάτων της Εταιρείας (και το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη του κουπονιού) και ο Πελάτης έχει την ευθύνη να στοιχηματίζει ανάλογα γνωρίζοντας το μέγιστο όριο που μπορεί να διεκδικήσει. Σε τέτοιες περιπτώσεις ισχύουν πάντα τα όρια που αναφέρονται στους Κανονισμούς. 
Αν ένα Στοίχημα περιλαμβάνει επιλογή(ές) που αναφέρεται/αναφέρονται σε διαφορετικά είδη Στοιχήματος, τότε, το ελάχιστο μέγιστο όριο πληρωμής των συγκεκριμένων ειδών Στοιχημάτων αυτών ισχύει για όλο το Στοίχημα.

 

Παράδειγμα

Ένα Στοίχημα με 1 επιλογή ποδοσφαίρου και 1 επιλογή καλαθόσφαιρας υπολογίζεται με το μέγιστο όριο της επιλογής της καλαθόσφαιρας (αν το μέγιστο όριο πληρωμής για την επιλογή της καλαθόσφαιρας είναι μικρότερο από αυτό της επιλογής του ποδοσφαίρου).

Όλα τα μέγιστα όρια πληρωμής που αναφέρονται σε αυτούς τους κανονισμούς, ισχύουν για οποιονδήποτε Πελάτη, ή για ομάδα Πελατών που στοιχηματίζουν από κοινού, και στοιχηματίζουν στον ίδιο ή με παρόμοιο θέμα συνδυασμό επιλογής/επιλογών, ακόμα και αν αυτό γίνεται σε μια σειρά διαφορετικών Στοιχημάτων, σε μια σειρά Αποδόσεων, μέσα σε κάποιες μέρες, χρησιμοποιώντας διαφορετικά Πρακτορεία Στοιχημάτων, Αντιπρόσωπους. Αν η Εταιρεία έχει οποιεσδήποτε ενδείξεις ή κατά την κρίση της εύλογα πιστεύει ότι ένα Στοίχημα ή αριθμός Στοιχημάτων έχουν παιχτεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, η τελική πληρωμή αυτών των Στοιχημάτων σε συνδυασμό, θα περιορίζεται σε μία μονή μέγιστη πληρωμή, όπως πιο πάνω αναφέρεται. Νοείται ότι θα παρέχεται επαρκής τεκμηρίωση στους παίχτες προς απόδειξη των πιο πάνω η οποία θα δικαιολογεί την τελική πληρωμή.

1.14. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΜΦΑΝΗ ΛΑΘΗ

Σε περίπτωση λανθασμένης εκτύπωσης των Αποδόσεων, λαθών στις αποδείξεις των Στοιχημάτων ή ολοφάνερων λαθών στα στοιχεία που έχουν εισαχθεί μέσα στο σύστημα αποδοχής Στοιχημάτων της Εταιρείας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τέτοια Στοιχήματα ή να διευθετήσει τέτοια Στοιχήματα στις σωστές Αποδόσεις, ακόμη και αν ο εντοπισμός ή και διακρίβωση του λάθους γίνει μετά την ολοκλήρωση του γεγονότος.

Το ακυρωμένο Στοίχημα γίνεται τότε επιστρεπτέο εφόσον το ζητήσει ο Πελάτης. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα της πληροφόρησης που παρέχει στους Πελάτες της όσον αφορά σε ημερομηνίες διεξαγωγής και ώρες έναρξης των αγώνων, βαθμολογίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση που τυχόν θα θεωρηθεί σημαντική από τους Πελάτες.

Δεν αναγνωρίζονται λάθη που γίνονται από τον Πελάτη, το προσωπικό της Εταιρείας ή των καταστημάτων της και ο έλεγχος όλων των Στοιχημάτων για τυχόν κέρδη θα γίνεται βάσει των Κανονισμών.

Οποιοδήποτε προφανές τυπογραφικό λάθος στην αναγραφή των Αποδόσεων που εκδίδει η Εταιρεία ή οποιοδήποτε λάθος στις Αποδόσεις της Εταιρείας μας περιέχεται στα Κουπόνια και άλλα έντυπα που εκδίδει η Εταιρεία, δεν την δεσμεύει. Σαν προφανές τυπογραφικό λάθος στην αναγραφή των Αποδόσεων που εκδίδει η Εταιρεία ή οποιοδήποτε λάθος στις Αποδόσεις της Εταιρείας θα θεωρείται 

  • οποιαδήποτε Απόδοση είναι τουλάχιστον κατά 30% υψηλότερη ή χαμηλότερη από τον μέσο όρο των τιμών για το συγκεκριμένο Στοίχημα ή συνδυασμό Στοιχημάτων που προσφέρουν οι εταιρείες Στοιχημάτων της Κύπρου (αυτές που κατέχουν νόμιμη άδεια διεξαγωγής Στοιχημάτων από την Κυπριακή Δημοκρατία).

 

  • οποιαδήποτε Απόδοση η οποία συγκρινόμενη με άλλες όμοιες Αποδόσεις της Εταιρείας μας είναι συγκριτικά ανόμοια. Στα στοιχήματα Ποδοσφαίρου για παράδειγμα για να θεωρούνται κάποιες Αποδόσεις όμοιες πρέπει βασιζόμενες στην σχέση των στοιχημάτων 3-Way και TOTALS Χ GOALS να είναι όμοιες. Π.χ. στην περίπτωση που έχουμε τις πιο κάτω επιλογές

 

3-Way Totals 2.5 CORRECT SCORE 

1 X 2 U O 0-0

ΜΑΝ UTD – LIVERPOOL 2.60 3.00 2.40 1.80 1.80 7.00

MAN CITY– ARSENAL 2.55 3.00 2.45 1.75 1.85 7.50

TOTTENHAM - CHELSEA 2.50 3.00 2.50 1.85 1.75 15.00

 

  • φαίνεται καθαρά ότι η Απόδοση για το CORRECT SCORE του αγώνα TOTTENHAM – CHELSEAσυγκριτικά διαφέρει από τις άλλες 2 Αποδόσεις. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί πληρωμή κέρδους με την συγκεκριμένη Απόδοση του CORRECT SCORE του αγώνα TOTTENHAM – CHELSEA και να πληρώσει με την λογικά όμοια Απόδοση.

 

  • οποιαδήποτε Απόδοση η οποία βάση λογικής και μαθηματικών είναι λανθασμένη π.χ. Αποδόσεις οι οποίες στο σύνολο τους φανερά δίνουν στην Εταιρεία μειονέκτημα έναντι των πελατών της. Η απόδειξη του μειονεκτήματος βασίζεται στην εξίσωση M = (1/απόδοση 1 + 1/απόδοση 2 + 1/απόδοση 3 +1/…) – 1. Εάν το M είναι μικρότερο του 0 (αρνητικό πρόσημο) τότε η Εταιρεία έχει καθαρό μειονέκτημα. Το πιο πάνω δεν ισχύει σε περίπτωση που η Εταιρεία διαφημίζει σε επίσημους χώρους ότι σκόπιμα μειονεκτεί έναντι των πελατών της σχετικά με την συγκεκριμένη Απόδοση.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η απόδειξη του στοιχήματος που εκδόθηκε από το σύστημα αποδοχής Στοιχημάτων της Εταιρείας δεν δεσμεύει την Εταιρεία εάν και εφόσον περιέχει λανθασμένες Αποδόσεις.

Οι Αποδόσεις των αγώνων που αναγράφονται στην υπηρεσία teletext ή στην υπηρεσία ζωντανών αποτελεσμάτων της Εταιρείας εξυπηρετούν ενημερωτικούς σκοπούς και δεν δεσμεύουν την Εταιρεία. Επίσης αποτελέσματα γεγονότων τα οποία αναγράφονται στην υπηρεσία teletext, εξυπηρετούν ενημερωτικούς σκοπούς και δεν δεσμεύουν την Εταιρεία. 

1.15.  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Όπου υπάρχει υπόνοια ή ένδειξη ή απόδειξη αμφισβήτησης ή ανωμαλίας σε οποιοδήποτε γεγονός, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει την πληρωμή της επιλογής που αμφισβητείται, μέχρις ότου αποπερατωθεί οποιαδήποτε έρευνα που τυχόν ή πιθανόν θα διεξαχθεί από το επίσημο ή άλλο αρμόδιο ή εντεταλμένο σώμα ή αρχή στο οποίο ή στην οποία υπάγεται το σχετικό γεγονός.
Η Εταιρεία θα αξιώνει εγκληματικές και συμβατικές κυρώσεις κατά οποιουδήποτε Πελάτη εμπλεκόμενου σε απάτη, ανεντιμότητα ή εγκληματικές πράξεις. Η Εταιρεία θα παρακρατεί πληρωμή προς οποιονδήποτε Πελάτη,όταν υπάρχει υποψία ή ενδείξεις για κάποιο από τα παραπάνω. Ο Πελάτης θα αποζημιώνει και θα είναι νομικά υπεύθυνος να πληρώσει στην Εταιρεία, κατ’ απαίτηση, όλα τα έξοδα, τις χρεώσεις ή τις ζημιές που θα υφίσταται ή θα επιβαρύνουν την Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε άμεσων, έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών, απώλειας κέρδους και φήμης) και οι οποίες προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από την απάτη, ανεντιμότητα ή εγκληματική πράξη του Πελάτη. 

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει πληρωμή και να ακυρώσει Στοιχήματα σε ένα γεγονός, αν έχει αποδείξεις ότι έχουν συμβεί τα ακόλουθα:

(α) υπάρχουν ερωτηματικά για την ακεραιότητα του γεγονότος
(β) έχει καπηλευθεί, παραποιηθεί η/οι Απόδοση(εις) ή το Στοίχημα 
(γ) έχει υπάρξει νοθεία, ‘’στημένο’’ παιχνίδι

Αποδεικτικά στοιχεία των ανωτέρω μπορεί να βασίζονται στο μέγεθος, τον όγκο ή τη δομή των Στοιχημάτων που έχουν Στοιχηματιστεί στην Εταιρεία, διαμέσου οποιασδήποτε ή όλων των στοιχηματικών μας διαδικασιών. 
Η όποια απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο φορέα του αθλήματος, ή δικαστηρίου εν θέματι (αν υφίσταται) θα είναι πειστική και οριστική. Αν οιοσδήποτε Πελάτης οφείλει όποια χρήματα στην Εταιρεία ή σε Αντιπροσώπους μας για οποιοδήποτε λόγο, έχουμε το δικαίωμα να το λάβουμε υπόψη πριν κάνουμε οποιεσδήποτε πληρωμές σε αυτόν τον Πελάτη. Όπου υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για μια σειρά Στοιχημάτων που το καθένα περιλαμβάνει την ίδια επιλογή ή επιλογές και έχουν Στοιχηματιστεί από το ίδιο άτομο ή κοινοπραξία ατόμων, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα Στοιχήματα ή να παρακρατήσει την πληρωμή κερδών όταν εκκρεμεί το αποτέλεσμα τέτοιας έρευνας.

1.16.  ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Για τυχόν αιτήματα/διευκρινήσεις σχετικά με ότι αφορά σε καταχώρηση συγκεκριμένου Στοιχήματος, οι Πελάτες πρέπει να απευθύνονται στον Αντιπρόσωπο της Εταιρείας όπου έχει καταχωρηθεί το συγκεκριμένο Στοίχημα. Ο Αντιπρόσωπος της Εταιρείας έχει την απόλυτη ευθύνη καταχώρησης του Στοιχήματος του Πελάτη και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν το στοίχημα του Πελάτη δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα αποδοχής Στοιχημάτων όπως ο Πελάτης υπέδειξε στον Αντιπρόσωπο.
Για οποιοδήποτε παράπονο/στοιχηματική διαφωνία ο Πελάτης επικοινωνεί με την Εταιρεία μας και συγκεκριμένα με το Τμήμα Παραπόνων, όπου θα του εξηγηθεί (και προφορικά) αναλυτικά η διαδικασία υποβολής και εξέτασης παραπόνου.


Η διαδικασία έχει ως εξής: 

α) ο Πελάτης πρέπει να αποκαλύψει και να παραδώσει στην Εταιρεία τα στοιχεία του τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αλληλογραφία σχετικά με το παράπονο/Στοιχηματική διαφωνία του. Εννοείται ότι εάν χρειαστεί ή απαιτηθεί τα στοιχεία αυτά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τον κανονισμό 2.8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

β) ο Πελάτης πρέπει να διατυπώσει με τις απαραίτητες λεπτομέρειες το παράπονο/Στοιχηματική διαφωνία του συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο υποβολής παραπόνου, και να το αποστείλει στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας είτε προσωπικά είτε ηλεκτρονικά, μέσα σε 31 μέρες από την ολοκλήρωση του γεγονότος που αφορά στο παράπονό του. Αυτόματα ο Πελάτης θα λάβει αντίγραφο του παραπόνου του. Ο Πελάτης επίσης θα πληροφορηθεί σχετικά με τα συστήματα ελέγχου που εφαρμόζει η Εταιρεία προκειμένου να αποφευχθεί μη εξουσιοδοτημένη ή ανεπιθύμητη αποκάλυψη στοιχείων ή πληροφοριών που αφορά στο παράπονο/Στοιχηματική διαφωνία του.

γ) η Εταιρεία θα επεξεργαστεί το παράπονο/Στοιχηματική διαφωνία και εντός δέκα ημερών από την λήψη του παραπόνου/Στοιχηματικής διαφωνίας, ο Πελάτης θα ενημερωθεί σχετικά με την απόφαση της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο παράπονο/Στοιχηματική διαφωνία δεν μπορεί να επιλυθεί με αμοιβαία συναίνεση τότε θα παραπέμπεται σε διαιτησία με βάση τον περί διαιτησίας νόμο, Κεφάλαιο 4, της Κυπριακής Δημοκρατίας εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία περί Στοιχημάτων της Κύπρου είτε οι κανονισμοί τους οποίους εκδίδει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων υποδεικνύουν οποιαδήποτε άλλη διαδικασία επίλυσης διαφωνιών η οποία και θα υπερισχύει της διαιτησίας.

Ο Πελάτης έχει επίσης το δικαίωμα να δηλώσει το παράπονό του στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο complaints@nba.gov.cy) ακολουθώντας την διαδικασία υποβολής και εξέτασης παραπόνων σύμφωνα με τις οδηγίες (οδηγία 20/2017 Διαδικασία Υποβολής και Εξέτασης Παραπόνων ή οποιαδήποτε οδηγία αντικαταστήσει την πιο πάνω) και κανονισμούς της Αρχής.

1.17.    ΑΓΩΝΕΣ/ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙ

Σε περίπτωση διακοπής πριν το τέλος του αγώνα/γεγονότος, ο αγώνας/γεγονός θα θεωρείται άκυρο/ς (VOID) και θα πληρώνεται με Απόδοση 1.00 (μία μονάδα), εκτός από επιλογές του αγώνα/γεγονότος οι οποίες έχουν ήδη κριθεί (στο σύνολο τους ή μέρος τους). Οι επιλογές θεωρούνται ότι έχουν κριθεί (στο σύνολο τους ή μέρος τους), όταν είναι ήδη χαμένες ή κερδισμένες βάσει του αποτελέσματος την ώρα που διακόπηκε ο αγώνας/γεγονός και δεν υπήρχε περίπτωση αλλαγής του αποτελέσματός τους εάν συνεχιζόταν ο αγώνας/γεγονός.

Π.χ., στο ποδόσφαιρο εάν ο υποθετικός αγώνας LIVERPOOL-ARSENAL διακοπεί στο 60’ λεπτό και το αποτέλεσμα είναι 0-0, τότε όλα τα Στοιχήματα που δεν έχουν κριθεί, όπως η επιλογή πρόβλεψης Νικητή του Αγώνα (FULL TIME RESULT), είναι άκυρα (VOID), εκτός από οποιαδήποτε άλλη επιλογή που έχει ήδη κριθεί όπως την επιλογή πρόβλεψης Ημιχρόνου (HALF TIME BET) η οποία έχει τελειώσει (αποτέλεσμα Χ).

Σε αυτή την περίπτωση όσοι στοιχημάτισαν στο αποτέλεσμα Ημιχρόνου Χ (ισοπαλία) κερδίζουν και όσοι στοιχημάτισαν στο αποτέλεσμα ημιχρόνου 1 ή 2 χάνουν, διότι εάν συνεχιζόταν ο αγώνας, τότε το αποτέλεσμα του Στοιχήματός τους δεν θα άλλαζε. Όσοι στοιχημάτισαν στην πρόβλεψη Νικητή του Αγώνα (FULL TIME RESULT), παίρνουν τα λεφτά του Στοιχήματός τους πίσω, διότι εάν συνεχιζόταν ο αγώνας, τότε το αποτέλεσμα θα μπορούσε να αλλάξει.

Αγώνας/γεγονός που διακόπτεται δεν ισχύει ως ολοκληρωμένος αγώνας εάν για οποιονδήποτε λόγο συμπληρωθεί η διάρκειά του άλλη μέρα εκτός την κανονική ημέρα διεξαγωγής του.

Αυτό δεν ισχύει στην Αντισφαίριση (Tennis), με τα Στοιχήματα σε αγώνες/γεγονότα στην Αντισφαίριση (Tennis) να ακυρώνονται μόνο στην περίπτωση που δεν συνεχίζονται και δεν τελειώνουν μέχρι το πέρας του τουρνουά/διοργάνωσης για το οποίο διαγωνίζονται.

Αποτελέσματα τα οποία δίνονται από διάφορα άλλα Στοιχήματα (άλλων εταιρειών) ή άλλες εταιρείες για αναβληθέντες αγώνες μετά από κλήρωση, δεν ισχύουν (Pools).

Αγώνες/γεγονότα οι/τα οποίοι/α ήταν προγραμματισμένοι/α να διεξαχθούν μια συγκεκριμένη μέρα και έχουν αναβληθεί, θεωρούνται άκυροι/α εάν έχουν στοιχηματιστεί σε Δελτίο Στοιχήματος της Εταιρείας, πριν την οριστικοποίηση της αναβολής τους από την Εταιρεία. Εάν όμως οι αγώνες/γεγονότα αυτοί/α Στοιχηματιστούν μετά την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής τους από την Εταιρεία και στο Δελτίο Στοιχήματος αναγράφεται σαν ημερομηνία διεξαγωγής τους η καινούργια ημερομηνία τότε η συγκεκριμένη επιλογή ισχύει κανονικά.

1.18. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΔΡΑΣ, ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΓΗΠΕΔΑ, ΑΥΤΟΓΚΟΛ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΩΝΑ, ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

Όταν ένας αγώνας διεξαχθεί σε αντίστροφη έδρα από αυτή που αναγράφεται στο Κουπόνι που εκδίδει η Εταιρεία, είναι άκυρος (VOID) εκτός και αν πρόκειται για αγώνα ο οποίος διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο. Αν μία ομάδα έχει διαφορετικό αντίπαλο από αυτόν που αναγράφεται στο Κουπόνι, τότε ο αγώνας είναι πάλι άκυρος (VOID). Όταν ένας αγώνας διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο, για σκοπούς στοιχήματος, η ομάδα η οποία αναγράφεται στα αριστερά θα υπολογίζεται ως η γηπεδούχος ομάδα (ΗΟΜΕ).

Ουδέτερο γήπεδο για σκοπούς Στοιχήματος προκύπτει πάντα από τιμωρία της γηπεδούχου ομάδας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το γήπεδο δεν είναι ουδέτερο, εκτός και αν η αρμόδια ομοσπονδία υπό την οποία διεξάγεται το συγκεκριμένο παιχνίδι ορίσει ουδέτερο γήπεδο για τον εν λόγω αγώνα (τελικός διοργάνωσης κ.τ.λ). Η επιλογή ενός αγώνα που διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο είναι άκυρη (VOID), εκτός αν το γεγονός ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο αναγράφεται στο δελτίο με τα γεγονότα και αποδόσεις.

Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να αναγράφει, στα δελτία με τα γεγονότα και αποδόσεις της, αν ένας αγώνας διεξάγεται σε διαφορετικό γήπεδο από αυτό της γηπεδούχου ομάδας αλλά δεν θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές ως ουδέτερο. Ωστόσο αν η Εταιρεία αναγράφει στα δελτία με τα γεγονότα και αποδόσεις της το γήπεδο της γηπεδούχου ομάδας δεν σημαίνει ότι το θεωρεί ουδέτερο.

Εάν μία ομάδα επιλέξει συγκεκριμένο γήπεδο (εκτός από την φυσική της έδρα) για αριθμό αγώνων για διάφορους λόγους, αυτό δεν θεωρείται ουδέτερο.

Σχετικά με τα Στοιχήματα σε αγώνες με γκολ, κάθε αυτογκόλ προσμετρείται για την αντίπαλη ομάδα και όχι για αυτή που το σκόραρε.

Κατά καιρούς, υπάρχουν αγώνες/γεγονότα (φιλικοί, νέων, e-sports Ποδοσφαίρου ή και άλλοι), οποιουδήποτε αθλήματος, που είναι προγραμματισμένοι να διαρκέσουν λιγότερο ή περισσότερο ή διαφορετικά (χρονική περίοδος ημιχρόνων/περιόδων) από την συνηθισμένη κανονική τους διάρκεια (των διοργανώσεων που λαμβάνουν μέρος).  Σε τέτοιες περιπτώσεις αν η Εταιρεία δεν διευκρινίσει την σωστή χρονική διάρκεια τους στην Στοιχηματική προσφορά της, τότε τα Στοιχήματα στους αγώνες αυτούς θα ακυρώνονται εκτός στις περιπτώσεις ποδοσφαιρικών αγώνων όπου θα ισχύουν τα πιο κάτω:

Μόνο οι περιπτώσεις με αγώνες/γεγονότα που έχουν διάρκεια 90 ή 80 λεπτά και έχουν κάποιες διαφορές θα είναι έγκυροι/α και θα διευθετούνται ως πιο κάτω:

- 90 λεπτά προγραμματισμένου παιχνιδιού (στα οποία τα ημίχρονα είναι περισσότερα από 2 και η διάρκεια τους διαφορετική από 45 λεπτά π.χ. 3 ημίχρονα διάρκειας 30 λεπτών). 

Τα Στοιχήματα (πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του Ζωντανού Στοιχήματος - live betting) κανονικής διάρκειας θα θεωρούνται έγκυρα. Τα Στοιχήματα (πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του Ζωντανού Στοιχήματος - live betting) ημιχρόνου θα θεωρούνται άκυρα.

- 80 λεπτά προγραμματισμένου παιχνιδιού (στα οποία τα ημίχρονα είναι περισσότερα από 2 και η διάρκεια τους διαφορετική από 40 λεπτά το κάθε ημίχρονο π.χ. 4 ημίχρονα διάρκειας 20 λεπτών). 

Τα Στοιχήματα (πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του Ζωντανού Στοιχήματος - live betting) κανονικής διάρκειας θα θεωρούνται έγκυρα. Τα Στοιχήματα (πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του Ζωντανού Στοιχήματος - live betting) ημιχρόνου θα θεωρούνται άκυρα.

- 80 λεπτά προγραμματισμένου παιχνιδιού (στα οποία τα ημίχρονα είναι 2 και η διάρκεια τους από 40 λεπτά το κάθε ημίχρονο). 

Τα Στοιχήματα (πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του Ζωντανού Στοιχήματος - live betting) κανονικής διάρκειας θα θεωρούνται έγκυρα. Τα Στοιχήματα (πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του Ζωντανού Στοιχήματος - live betting) ημιχρόνου θα θεωρούνται πάλι έγκυρα.

Σε διαφορετική περίπτωση όπου η κανονική διάρκεια του αγώνα δεν είναι 90 ή 80 λεπτά και αυτό δεν έχει διευκρινιστεί εξ αρχής από την Εταιρεία ο αγώνας θα θεωρείται άκυρος (VOID) και οι επιλογές που Στοιχηματίστηκαν σε αυτόν θα πληρώνονται με Απόδοση 1.00 (μία μονάδα).

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους πελάτες της για το σωστό χρονικό πρόγραμμα παιχνιδιού. Είναι ευθύνη των πελατών να γνωρίζουν το σωστό χρονικό πρόγραμμα παιχνιδιού πριν Στοιχηματίσουν.

Ο διαιτητής του αγώνα είναι υπεύθυνος για να αποφασίσει πότε λήγει ένα ημίχρονο ή/και ο αγώνας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αν δεν παιχτεί ο πλήρης κατανεμημένος προγραμματισμένος χρόνος (χρόνος τραυματισμών ή άλλος) μετά από απόφαση του διαιτητή. Διαφορές όσον αφορά στον προγραμματισμένο χρόνο παιχνιδιού δεν θα είναι λόγος ακύρωσης του Στοιχήματος.

 

Παράδειγμα

Σε ένα παιχνίδι 90 λεπτών ο διαιτητής αποφασίζει να σφυρίσει την λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα μετά από 85 λεπτά. Για σκοπούς διευθέτησης του Στοιχήματος το παιχνίδι έχει καλύψει την πλήρη διάρκεια σύμφωνα με τον διαιτητή και θα διευθετηθεί όπως ένα φυσιολογικό παιχνίδι με αυτό το τελικό αποτέλεσμα.
Σε ένα παιχνίδι 90 λεπτών με δύο 45λεπτα ημίχρονα ο διαιτητής αποφασίζει να σφυρίσει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου μετά από 40 λεπτά. Για σκοπούς διευθέτησης του Στοιχήματος το παιχνίδι έχει καλύψει την πλήρη διάρκεια του ημιχρόνου σύμφωνα με τον διαιτητή και θα διευθετηθεί όπως ένα φυσιολογικό παιχνίδι με αυτό το αποτέλεσμα.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν κατά λάθος ή κατά παράλειψή της, στο όνομα της ομάδας/παίκτη/διαγωνιζομένου γίνει κάποιο λάθος. Αν το όνομα μίας ομάδας αναγραφεί λανθασμένα και η ερμηνεία είναι διφορούμενη ή διαφορετική από την πραγματική, τότε η συγκεκριμένη επιλογή της ομάδας είναι άκυρη (VOID). Αν το όνομα μίας ομάδας αναγραφεί λανθασμένα και η ερμηνεία δεν είναι διφορούμενη, τότε η συγκεκριμένη επιλογή της ομάδας είναι έγκυρη.

 

Παραδείγματα:

1. Σε περίπτωση που διεξάγεται ο αγώνας για το Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 20 ετών, πράγμα που αναφέρεται στις προσφορές της Εταιρείας και ο αγώνας αναγράφεται και προσφέρεται στο σύστημα ως ENGLAND – FRANCE (χωρίς να αναγράφεται δίπλα από το όνομα το U20) οι επιλογές στον αγώνα ισχύουν κανονικά.

2. Σε περίπτωση που διεξάγεται ο αγώνας για μια διοργάνωση στην Αγγλία και ο αγώνας αναγράφεται και προσφέρεται στο σύστημά μας ως ΜΑΝ UTD – LIVERPOOL, ενώ για σκοπούς διαφημιστικούς ή άλλους η LIVERPOOL έχει αλλάξει όνομα για την συγκεκριμένη σαιζόν και επίσημα στην διοργάνωση αναγράφεται με το όνομα του διαφημιστή της και όχι το LIVERPOOL, οι επιλογές στον αγώνα ισχύουν κανονικά.

3. Σε περίπτωση που διεξάγεται αγώνας για οποιαδήποτε διοργάνωση, η οποία αναφέρεται στις προσφορές της Εταιρείας και ο αγώνας αναγράφεται και προσφέρεται στο σύστημα με ορθογραφικό λάθος το οποίο δεν επηρεάζει την πραγματική ερμηνεία του ονόματος της ομάδας που αναφέρεται τότε οι επιλογές στον αγώνα ισχύουν κανονικά, π.χ. αν ο αγώνας για μια διοργάνωση στην Αγγλία αναγράφεται και προσφέρεται στο σύστημα μας ως ΜΑΝ UTD – LIVERPOOL M ή  ΜΑΝ UTD – LIVERPOL τότε ισχύει κανονικά. 

4. Δύναται να υπάρχουν ομάδες με το ίδιο ακριβώς όνομα στο μηχανογραφημένο σύστημα της Εταιρείας οι οποίες όμως φαίνεται καθαρά ότι διαγωνίζονται σε διαφορετικές διοργανώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Πελάτης δεσμεύεται αρχικά από την επιλογή της διοργάνωσης και όχι από το όνομα της ομάδας. Π.χ. υπάρχει περίπτωση στο μηχανογραφημένο σύστημα της Εταιρείας να υπάρχει η BARCELONA που διαγωνίζεται στο πρωτάθλημα Αντρών αλλά και η BARCELONA που διαγωνίζεται στο πρωτάθλημα Γυναικών. Ο Πελάτης τότε υποχρεούται όπως βεβαιωθεί ότι στο Στοίχημα του αναγράφεται σωστά η διοργάνωση για την οποία θέλει να στοιχηματίσει.

5. Σε περίπτωση μακροχρόνιου Στοιχήματος εάν υπάρξει Στοίχημα σε ομάδα που το όνομα της αλλάξει κατά την διάρκεια του γεγονότος/διοργάνωσης οι επιλογές του Στοιχήματος στην συγκεκριμένη ομάδα ισχύουν κανονικά δεδομένου του ότι αφορά στην ίδια ομάδα στην οποία αναφερόταν το Στοίχημα όταν στοιχηματίστηκε και όχι σε μια νέα ομάδα η οποία δημιουργήθηκε μεταγενέστερα.

1.19.  ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Ο Πελάτης υποβάλλοντας το Δελτίο Στοιχήματος για να Στοιχηματίσει δηλώνει αμετάκλητα ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους Κανονισμούς της Εταιρείας όπως είναι αναρτημένοι στους επίσημους χώρους μας και αναγνωρίζει ότι η αποδοχή του Δελτίου Στοιχήματός γίνεται υπό τον όρο ελέγχου του και διαπίστωσης συμφωνίας του με τους Κανονισμούς και τις ανακοινώσεις της Εταιρείας, μετά την ενημέρωση και έγκριση από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Όλοι οι Πελάτες είναι υπόχρεοι να ελέγχουν τα Δελτία Στοιχήματός τους ότι έχουν συμπληρωθεί καθαρά βάσει των προγνωστικών και οδηγιών τους. Για τον λόγο αυτό o Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα της απόδειξης του. 

Δεν αναγνωρίζονται από την Εταιρεία λάθη του Πελάτη, του προσωπικού των κεντρικών γραφείων ή των Αντιπροσώπων της Εταιρείας και ο έλεγχος όλων των Στοιχημάτων για τυχόν κέρδη θα γίνεται βάσει των Κανονισμών της Εταιρείας.

Όλα τα Στοιχήματα μετά την εισδοχή τους στο σύστημα αποδοχής Στοιχημάτων της Εταιρείας μας μέσω του Αντιπροσώπου τελούν υπό την αίρεση της εγκυρότητάς τους βάσει των Κανονισμών της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη τήρησης των Κανονισμών αυτών σε συγκεκριμένο Δελτίο στοιχημάτων, η Εταιρεία δεν φέρει νομικά καμία ευθύνη προς τον Πελάτη.

1.20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Κανονισμούς καθώς και να εκδίδει νέους µε σχετική ανακοίνωση μετά την ενημέρωση και έγκριση από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Οποιοσδήποτε προηγούμενος Κανονισμός της Εταιρείας θεωρείται άκυρος εφόσον έχει εκδοθεί από την Εταιρεία νέος Κανονισμός που αντικαθιστά τον προηγούμενο Κανονισμό μετά την ενημέρωση και έγκριση από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

 

1.21.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία δεν φέρει καμίαν ευθύνη σε περίπτωση που λόγω τεχνικών προβλημάτων κατέστη αδύνατον να επικυρωθεί κάποιο Στοίχημα.

 

1.22.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Στο Παράρτημα Α περιγράφονται όλα τα είδη στοιχηματικών προσφορών καθώς και τα μέγιστα όρια πληρωμής αυτών. Toπαράρτημα Α αποτελεί μέρος των Κανονισμών της Εταιρείας μας.

1.23.   ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

O κανονισμός αναφέρεται στα στοιχήματα First Goalscorer And First Goal Interval, Last Goalscorer And FirstGoal Interval, Anytime Goalscorer And First Goal Interval, First Goalscorer And Correct Score, LastGoalscorer And Correct Score, Anytime Goalscorer And Correct Score.
Σε περίπτωση που προσφέρονται από την Εταιρεία στοιχήματα τα οποία αποτελούνται από συνδυασμό δύο ή και περισσότερων επιλογών/ειδών στοιχημάτων, ο διακανονισμός τους γίνεται αφού όλα τα μέρη του συνδυασμένου στοιχήματος έχουν συμμετάσχει ή διεξαχθεί κανονικά. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη επιλογών/ειδών στοιχημάτων του συνδυασμένου στοιχήματος δεν έχει συμμετάσχει ή διεξαχθεί, τότε ασχέτως του αποτελέσματος των άλλων μερών επιλογών/ειδών στοιχημάτων του στοιχήματος, το συνδυασμένο στοίχημα είναι άκυρο. Επίσης σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη επιλογών/ειδών στοιχημάτων του συνδυασμένου στοιχήματος έχει συμμετάσχει αλλά αφότου κρίθηκε το αποτέλεσμα μέρους η/και όλου του στοιχήματος, τότε ασχέτως του αποτελέσματος των μερών επιλογών/ειδών στοιχημάτων του στοιχήματος, το συνδυασμένο στοίχημα και πάλι είναι άκυρο.


Π,χ. στα συνδυασμένα στοιχήματα

FIRST GOALSCORER AND CORRECT SCORE: RONALDO AND 3-2 CORRECT SCORE, εάν ο RONALDOδεν αγωνίστηκε τότε το συνδυασμένο στοίχημα είναι άκυρο ασχέτως του αποτελέσματος του αγώνα.

FIRST GOALSCORER AND CORRECT SCORE: RONALDO AND 3-2 CORRECT SCORE, εάν ο RONALDOμπήκε στον αγώνα μετά την επίτευξη του 1ου τέρματος (δηλαδή συμμετείχε μετά που κρίθηκε το στοίχημα FIRST GOALSCORER) τότε το συνδυασμένο στοίχημα είναι άκυρο ασχέτως του αποτελέσματος του αγώνα.

FIRST GOALSCORER AND CORRECT SCORE: RONALDO AND FIRST GOAL INTERVALS 11-20, εάν ο RONALDO μπήκε στον αγώνα μετά την επίτευξη του 1ου τέρματος, το οποίο τέρμα μπορεί να σημειώθηκε ακόμη και μεταξύ του 11ου και 20ου λεπτού (δηλαδή συμμετείχε μετά που κρίθηκε το στοίχημα FIRST GOALINTERVALS ασχέτως αν το άλλο μέρος του στοιχήματος έχει χάσει ή κερδίσει) τότε το συνδυασμένο στοίχημα είναι άκυρο ασχέτως του αποτελέσματος του αγώνα.

1.24.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ» («CASH OUT»)

Η λειτουργία «Πρόωρη Εξαργύρωση Στοιχήματος» (εφεξής: «Cash Out») είναι η λειτουργία κατά την οποία o Πελάτης έχει την δυνατότητα να διευθετήσει, εξαργυρώσει πρόωρα το Στοίχημα του (πριν και ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα), με την Εταιρεία να του προσφέρει μέρος των κερδών που θα λάμβανε σύμφωνα με το Στοίχημα του, νοουμένου ότι το Στοίχημα του ήταν κερδισμένο κατά την χρονική στιγμή του αιτήματος για «Cash Out».

Διαδικασία αίτησης πρόωρης εξαργύρωσης

Ο Πελάτης Στοιχηματίζει το Στοίχημα του στο αδειούχο υποστατικό του αδειούχου Αντιπροσώπου. Ο Αντιπρόσωπος ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αντιπροσώπου επικυρώνει το Στοίχημα αυτό στο εγκεκριμένο σύστημα Στοιχηματισμού της Εταιρείας από το οποίο και εκδίδεται η απόδειξη του Στοιχήματος που παραδίδεται στον Πελάτη.

Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την λειτουργία «Cash Out», αιτείται προφορικά ή/και ηλεκτρονικά σαρώνοντας τον κώδικα QR (γραμμωτός κώδικας (barcode) δύο διαστάσεων), από τον Αντιπρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αντιπροσώπου ή την Εταιρεία την πρόωρη εξαργύρωση. Ο Αντιπρόσωπος ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αντιπροσώπου ή η Εταιρεία ελέγχει στο εγκεκριμένο σύστημα Στοιχηματισμού της Εταιρείας αν για το συγκεκριμένο Στοίχημα υπάρχει η δυνατότητα «Cash Out».

(α) Αν υπάρχει η δυνατότητα «Cash Out» τότε ο Αντιπρόσωπος ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αντιπροσώπου ή η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη ποιο είναι το προσφερόμενο ποσό εξαργύρωσης από την Εταιρεία για το «Cash Out» του Στοιχήματός του.

Αν ο Πελάτης αποδεκτεί το προσφερόμενο ποσό εξαργύρωσης τότε ο Αντιπρόσωπος ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αντιπροσώπου καταχωρεί στο εγκεκριμένο σύστημα Στοιχηματισμού της Εταιρείας την πρόθεση του Πελάτη να εξαργυρώσει πρόωρα («Cash Out») το Στοίχημα του. Αν η αίτηση από τον Πελάτη για «Cash Out» γίνει ηλεκτρονικά τότε αυτόματα καταχωρείται στο εγκεκριμένο σύστημα Στοιχηματισμού της Εταιρείας η πρόθεση του Πελάτη να εξαργυρώσει πρόωρα («Cash Out») το Στοίχημα του.

– Εάν κατά την διάρκεια της διαδικασίας που περιγράφεται πιο πάνω, για οποιοδήποτε λόγο, αλλάξει το προσφερόμενο ποσό εξαργύρωσης που προσφέρει η Εταιρεία για το «Cash Out» του Στοιχήματος ή πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα για «Cash Out» του στοιχήματος, τότε η διαδικασία «Cash Out» δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και ο Αντιπρόσωπος ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αντιπροσώπου ή η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη ο οποίος με την σειρά του αποφασίζει αν θέλει να αιτηθεί ξανά «Cash Out» αργότερα.

–  Στην διαφορετική περίπτωση στην οποία δεν αλλάξει το προσφερόμενο ποσό εξαργύρωσης του «Cash Out» του Στοιχήματος που προσφέρθηκε εξ αρχής στον Πελάτη, ο Αντιπρόσωπος ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αντιπροσώπου ή η Εταιρεία επικυρώνει το «Cash Out», ο Αντιπρόσωπος ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αντιπροσώπου πληρώνει το ποσό του «Cash Out» στον Πελάτη και του δίνει επίσης την απόδειξη της πληρωμής του που εκδίδεται από το εγκεκριμένο σύστημα Στοιχηματισμού της Εταιρείας.

β) Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα «Cash Out» του Στοιχήματος του Πελάτη, ο Αντιπρόσωπος ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αντιπροσώπου ή η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη.

Οι κανόνες που διέπουν το «Cash Out» είναι οι εξής:

1. Η λειτουργία «Cash Out» είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα Στοιχηματικά γεγονότα τόσο πριν την έναρξη όσο και κατά την εξέλιξή τους. Η Εταιρεία συνιστά ρητώς στους Πελάτες της να μην τοποθετούν Στοιχήματα βασιζόμενοι στην υπόθεση ότι το «Cash Out» θα είναι διαθέσιμο σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή για το Στοίχημα που έχουν τοποθετήσει. Η λειτουργία «Cash Out» μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους Στοιχημάτων (μονά, πολλαπλά στοιχήματα καθώς και συστήματα) εκτός αν κάποιο Στοίχημα περιλαμβάνει έστω μια επιλογή που δεν προσφέρεται για «Cash Out». H Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του «Cash Out» θα είναι διαθέσιμη για κάθε στοιχηματική επιλογή ακόμη κι εάν έχει προσφερθεί για την ίδια διοργάνωση ή τον ίδιο τύπο στοιχήματος στο παρελθόν. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης της απόφασής, της να αποδεχτεί ή όχι το υποβληθέν αίτημα του πελάτη της για «Cash Out».

2. Από την στιγμή υποβολής του αιτήματος «Cash Out» και ως την αποδοχή του μεσολαβεί εύλογο χρονικό διάστημα 10 δευτερολέπτων, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν δύναται να μεταβληθεί το προσφερόμενο ποσό εξαργύρωσης στον παίκτη από την Εταιρεία. Μετά την πάροδο του εύλογου αυτού χρονικού διαστήματος δύναται να μεταβληθεί αλλά και να ακυρωθεί το προσφερόμενο ποσό εξαργύρωσης στον παίκτη από την Εταιρεία λόγω μεταβολής των προσφερόμενων Αποδόσεων όπως συμβαίνει στις εξής περιπτώσεις: αλλαγή Αποδόσεων από την Εταιρεία, επίτευξη τέρματος, διακοπή ή αναβολή ή ματαίωση ενός Στοιχηματικού γεγονότος κ.ά.

Εάν το προσφερόμενο ποσό εξαργύρωσης του Στοιχήματος για το οποίο υποβλήθηκε αίτημα «Cash Out» αλλάξει αμέσως μετά το αίτημα του Πελάτη και πριν την ολοκλήρωση του «Cash Out», τότε το «Cash Out» θα τεθεί σε φραγή και πιθανόν να μην ολοκληρωθεί εκτός και αν ο Πελάτης αποδεχτεί την αλλαγή του προσφερόμενου ποσού εξαργύρωσης.

3. Αν το αίτημα για «Cash Out» είναι επιτυχές, τότε το Στοίχημα θα διευθετηθεί αμέσως ενώ το πραγματικό τελικό αποτέλεσμα των σχετικών αγορών δεν θα έχει οποιαδήποτε επίδραση στο ποσό εξαργύρωσης του «Cash Out». Το προσφερόμενο ποσό εξαργύρωσης του «Cash Out» σε οποιαδήποτε στιγμή είναι το συνολικό ποσό που θα επιστραφεί στον παίκτη αν το αίτημα «Cash Out» είναι επιτυχές.

4 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά «Cash Out» (έστω και αν αυτή προσφέρετο) οποιαδήποτε στιγμή για οποιαδήποτε Στοιχηματικά γεγονότα, πριν αλλά και κατά την διάρκεια τους.

5. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται αν η λειτουργία «Cash Out» δεν είναι διαθέσιμη για τεχνικούς λόγους. Κατά τη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, όλα τα Στοιχήματα θα ισχύουν όπως αρχικώς τοποθετήθηκαν.

6. Αν ένας αγώνας διακοπεί αλλά πριν την διακοπή έχει πραγματοποιηθεί η διαδικασία «Cash Out», τότε ισχύει το ποσό του «Cash Out» και όχι η πιθανή επιστροφή των χρημάτων για αυτό το στοίχημα. Σε περίπτωση που το «Cash Out» πραγματοποιήθηκε μετά τη διακοπή, τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο «Cash Out».

7. Αν μετά από κάποιο σφάλμα της προσφοράς «Cash Out» κατά την διάρκεια του ζωντανού στοιχηματισμού (πχ. λάθος ενημέρωση στον αγώνα, ακύρωση γκολ, αλλαγή απόφασης λόγω VAR) μια «Cash Out» διευθέτηση ενός στοιχήματος γίνει αποδεκτή, τότε η «Cash Out» διευθέτηση του στοιχήματος θα ακυρωθεί κι εφόσον είναι δυνατό θα γίνει νέα προσφορά «Cash Out» στον Πελάτη, εάν αυτός το ζητήσει, από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει από τον Πελάτη νέα αίτηση «Cash Out» τότε το Στοίχημα αυτό θα διευθετηθεί σύμφωνα με τις διορθωμένες αποδόσεις της Εταιρείας.

Αν μετά από ένα τυπογραφικό ή άλλο εμφανές λάθος (Κανονισμός 1.14) μια «Cash Out» διευθέτηση ενός στοιχήματος γίνει αποδεκτή, τότε η «Cash Out» διευθέτηση του στοιχήματος θα ακυρωθεί κι εφόσον είναι δυνατό θα γίνει νέα προσφορά «Cash Out» στον Πελάτη, εάν αυτός το ζητήσει, από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει από τον Πελάτη νέα αίτηση «Cash Out» τότε το Στοίχημα αυτό θα διευθετηθεί σύμφωνα με τις διορθωμένες αποδόσεις της Εταιρείας.

8. Η Εταιρεία δεν θα αποδεχτεί οποιοδήποτε αίτημα από Πελάτη για αναστροφή ή ακύρωση ενός δικού του επιτυχημένου «Cash Out».

9. Εάν ένα αίτημα «Cash Out» γίνει αποδεκτό από την Εταιρεία όταν το αποτέλεσμα του αντίστοιχου Στοιχήματος έχει ήδη καθοριστεί, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το «Cash Out». Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει και να διεκδικήσει πίσω οποιαδήποτε ποσά πληρώθηκαν για “Cash Out” σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για κατάχρηση της λειτουργίας «Cash Out». Παράδειγμα κατάχρησης του «Cash Out» είναι ο Στοιχηματισμός σε λανθασμένες αποδόσεις που προκύπτουν σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς Στοιχημάτων / Όρος 1.14  και η εξαργύρωση «Cash Out» μετά από την διόρθωση τους. Σε τέτοια περίπτωση υπάρχει εγγυημένο κέρδος υπέρ του Πελάτη και ζημιά εναντίον της Εταιρείας. Νοείται ότι οι λανθασμένες αποδόσεις κατά την στιγμή του Στοιχηματισμού ήταν ψηλότερες από τις αποδόσεις εξαργύρωσης «Cash Out».

10. Τα Στοιχήματα για τα οποία έχει γίνει αποδεκτή η αίτηση για «Cash Out» μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στο κατάστημα του αδειούχου Αντιπροσώπου στο οποίο το Στοίχημα είχε εξ αρχής Στοιχηματιστεί.

1.25.   ΧΡΗΣΗ VAR

α) Στην περίπτωση που ζητηθεί χρήση του VAR, το γεγονός που οδήγησε στην παραπομπή θα θεωρηθεί, για τους σκοπούς αυτών των κανόνων, πως θα συνέβαινε σε πραγματικό χρόνο (και όχι την ώρα που ορίζεται η απόφαση). Για παράδειγμα, έστω ότι κάποιος έχει επιλέξει να σημειωθεί τέρμα στο δεκάλεπτο 20:00-30:00 και σημειώνεται στο 28:36 όπου παράλληλα ο βοηθός κάνει υπόδειξη για οφσάιντ. Αν υπάρξει χρήση VAR και το τέρμα θεωρηθεί κανονικό ως χρόνος του γκολ θα μετρήσει το 28:36 και η αγορά θα θεωρηθεί κερδισμένη.

β)  Σε περίπτωση που έχουμε διευθετήσει ένα Στοίχημα και, λόγω μιας μεταγενέστερης απόφασης VAR, αποδειχθεί ότι η διευθέτηση αυτή ήταν ανακριβής, διατηρούμε το δικαίωμα να αντιστρέψουμε τη διευθέτηση (υπό τον όρο ότι η απόφαση VAR προέκυψε πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα ή άλλου χρονοδιαγράμματος σχετικού με το Στοίχημα). Σε περίπτωση που κατά λάθος έχουμε αποδεχτεί Στοίχημα κατά την διάρκεια εξέτασης VAR έχουμε το δικαίωμα να το ακυρώσουμε.

γ) Τα Στοιχήματα που τοποθετούνται μεταξύ της εμφάνισης συμβάντος που οδηγεί σε αναθεώρηση VAR και της σχετικής απόφασης VAR θα θεωρούνται άκυρα εκτός εάν:

1) η αναθεώρηση VAR (και η επακόλουθη απόφαση) δεν άλλαξαν τελικά την αρχική απόφαση.

2) η αναθεώρηση VAR (και η μεταγενέστερη απόφαση) τροποποίησαν την αρχική απόφαση αλλά δεν επηρέασαν ουσιωδώς το συγκεκριμένο Στοίχημα (π.χ. στην περίπτωση που το συμβάν, το οποίο εξετάζεται μέσω VAR, δεν σχετίζεται με την έκβαση του συγκεκριμένου Στοιχήματος). Όλα τα Στοιχήματα που δεν επηρεάστηκαν ουσιαστικά από την αναθεώρηση VAR (και η επακόλουθη απόφαση) θα ισχύουν.

3) Για τη διευθέτηση των Στοιχημάτων, θα θεωρείται ότι έγινε χρήση VAR αν αυτό γίνεται κατανοητό από τις χειρονομίες του διαιτητή (π.χ. χειρονομίες ή διακοπή του αγώνα για να αναθεωρηθεί το περιστατικό) ή/και η χρήση VAR επιβεβαιώνεται από την έκθεση αγώνα που εκδόθηκε από το επίσημο όργανο της εκάστοτε διοργάνωσης που είναι τελικά υπεύθυνο για την επίβλεψη του συγκεκριμένου αγώνα. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι σαφές εάν το VAR χρησιμοποιήθηκε λόγω έλλειψης τηλεοπτικής κάλυψης ή/και συγκρουόμενων αναφορών, η Εταιρεία θα διευθετήσει τα Στοιχήματα βάσει των πληροφοριών που έχει από τους παρόχους της, ή από οποιαδήποτε αξιόπιστη διαδικτυακή ή μη πηγή.

1.26.   ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ (ANTE POST)

Στα Στοιχήματα νικητή διοργάνωσης, τελικό αποτέλεσμα θεωρείται το αποτέλεσμα μετά το τέλος της διοργάνωσης συμπεριλαμβανομένων και των play offs ή άλλων αγώνων κατάταξης, αν υπάρχουν. Σε περίπτωση τελικής ισοβαθμίας 2 ή και περισσότερων νικητών όπου δεν υπάρχει κριτήριο για τον νικητή (π.χ. play offs ή αγώνες κατάταξης) ισχύει ο κανονισμός 2.1 Κανονισμός DEAD-HEAT.

Σε περίπτωση που μια διοργάνωση διακοπεί μετά από ανωτέρα βία ή μετά από απόφαση της αρμόδιας ομοσπονδίας/αρχής και δεν συνεχιστεί τότε όλα τα Στοιχήματα στις ομάδες που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη διοργάνωση θα θεωρούνται άκυρα (VOID) και θα πληρώνονται με Απόδοση 1.00 (μία μονάδα) (ασχέτως αν η αρμόδια ομοσπονδία/αρχή αποφασίσει ποιος θα είναι ο νικητής της διοργάνωσης), εκτός από επιλογές της διοργάνωσης οι οποίες έχουν ήδη κριθεί (στο σύνολο τους ή μέρος τους). Οι επιλογές θεωρούνται ότι έχουν κριθεί (στο σύνολο τους ή μέρος τους), όταν είναι ήδη χαμένες ή κερδισμένες βάσει της βαθμολογίας την ώρα που διακόπηκε η διοργάνωση και δεν υπήρχε περίπτωση αλλαγής του αποτελέσματός τους εάν συνεχιζόταν η διοργάνωση. 

Σε περίπτωση που μια ομάδα/παίκτης συμμετέχει σε διοργάνωση και δεν ολοκληρώσει όλα τα παιχνίδια της/του μετά από απόφαση της/του ή μετά από τιμωρία, τότε όλα τα Στοιχήματα που αφορούν σε αυτήν/αυτόν θα θεωρούνται χαμένα, εκτός από τις επιλογές οι οποίες έχουν ήδη κριθεί (στο σύνολο τους ή μέρος τους). Οι επιλογές θεωρούνται ότι έχουν κριθεί (στο σύνολο τους ή μέρος τους), όταν είναι ήδη χαμένες ή κερδισμένες βάσει της βαθμολογίας την ώρα που αποχώρησε η ομάδα/παίκτης και δεν υπήρχε περίπτωση αλλαγής του αποτελέσματός τους εάν συνεχιζόταν η διοργάνωση.

Για τις επιλογές Πρώτου Σκόρερ υπολογίζονται μόνο τα γκολ/πόντοι που έχουν επιτευχθεί στη συγκεκριμένη διοργάνωση που Στοιχηματίζεται, ανεξάρτητα από την ομάδα στην οποία αναφέρεται ο Σκόρερ. Η ομάδα που αναφέρεται δίπλα από το όνομα του Σκόρερ είναι απλά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν δεσμεύει την Εταιρεία ή το αποτέλεσμα. Στα γκολ της επιλογής Πρώτου Σκόρερ δεν υπολογίζονται τα τυχόν αυτογκόλ που μπορεί να σημειώσει ο ίδιος παίκτης ή κάποιος άλλος παίκτης αλλά και γκολ που θα σημειωθούν από οποιαδήποτε διαδικασία των πέναλτι σε οποιονδήποτε αγώνα μετά από παράταση. Σε περίπτωση ισοβάθμησης 2 ή και περισσότερων παικτών ισχύει ο κανονισμός 

2.1 Κανονισμός DEAD-HEAT.
Για όλα τα στοιχήματα ANTE-POST ισχύει ο κανονισμός ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 1.10.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

2.1   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DEAD-HEAT

Στην περίπτωση ενός γεγονότος όπου ένας μόνο νικητής λαμβάνεται υπ’ όψη και το οποίο ολοκληρώνεται με περισσότερους από έναν νικητή (όλοι οι νικητές ισόβαθμοι με ίσα ποσά/πόντους μοιράζονται την νίκη), θα ισχύει ο Κανονισμός DEAD HEAT. 

Στην περίπτωση DEAD HEAT, η επιλογή (που Στοιχηματίστηκε και κέρδισε μαζί με τις άλλες) θεωρείται κερδισμένη και χαμένη κατά το ήμισυ, και κατά συνέπεια διευθετείται με πλήρεις Αποδόσεις και μισό το ποσό πονταρίσματος (stake).

 

Παράδειγμα:

Εάν υπάρχει Στοίχημα αξίας 10 ευρώ με τον:
Messi πρώτος σκόρερ στην Ισπανία με Απόδοση 10.00.
Αν ο Messi κερδίσει όμως ισοβαθμήσει με ακόμα 1 παίκτη, σύνολο 2 παίκτες ισόβαθμοι, τότε το κέρδος υπολογίζεται ως εξής:

Ποσό πονταρίσματος (stake) /2 lines = 5 ευρώ X Messi 10,00 = 50 ευρώ κέρδος

Στην περίπτωση που τρεις διαγωνιζόμενοι μοιραστούν την πρώτη θέση, η επιλογή θεωρείται κερδισμένη κατά το ένα τρίτο και χαμένη κατά τα δύο τρίτα και διευθετείται με πλήρεις Αποδόσεις και το ένα τρίτο του ποσού πονταρίσματος (stake).

Παράδειγμα:

Εάν υπάρχει Στοίχημα αξίας 12 ευρώ με τον:
Messi πρώτος σκόρερ στην Ισπανία με Απόδοση 10.00.

τότε το κέρδος υπολογίζεται ως εξής:

Ποσό πονταρίσματος (stake) /3 lines = 4 ευρώ X Messi 10,00 = 40 ευρώ κέρδος

Σε περίπτωση που υπάρχει πολλαπλό Στοίχημα με DEAD HEAT Αποδόσεις τότε το Στοίχημα διευθετείται αναλόγως με τους διαγωνιζόμενους που μοιράζονται την θέση του νικητή.

 

Παράδειγμα:

Εάν υπάρχει τριπλό Στοίχημα αξίας 18 ευρώ με τις εξής επιλογές:

Messi πρώτος σκόρερ στην Ισπανία με Απόδοση 10.00
Αν ο Messi κερδίσει όμως ισοβαθμήσει με ακόμα 2 παίκτες, σύνολο 3 παίκτες ισόβαθμοι,
Rooney πρώτος σκόρερ στην Αγγλία με Απόδοση 12.00 (ισοβαθμεί με ακόμα 1 παίκτη, σύνολο 2 παίκτες ισόβαθμοι)
Αν ο Rooney κερδίσει όμως ισοβαθμήσει με ακόμα 1 παίκτη, σύνολο 2 παίκτες ισόβαθμοι,

Higuaín πρώτος σκόρερ στην Ιταλία με Απόδοση 20.00 (ισοβαθμεί με ακόμα 2 παίκτες, σύνολο 3 παίκτες ισόβαθμοι)
Αν ο Higuaín κερδίσει όμως ισοβαθμήσει με ακόμα 2 παίκτες, σύνολο 3 παίκτες ισόβαθμοι,

τότε το κέρδος υπολογίζεται ως εξής:

Ποσό πονταρίσματος (stake) /18 lines = 1 ευρώ Χ Messi 10,00 Χ Rooney 12.00 Χ Higuaín 20.00 = 2400 ευρώ κέρδος

2.2   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

Αποτέλεσμα ενός γεγονότος είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά από το τέλος του γεγονότος αυτού (είτε κανονικό είτε μετά από διακοπή). Μεταγενέστερες αποφάσεις από κάποιο σχετικό αθλητικό σώμα/σώματα, οι οποίες αλλάζουν το αποτέλεσμα ενός γεγονότος, δεν θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς Στοιχήματος.

 

2.3   ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

Στην περίπτωση διαφωνίας στην έκβαση ή το αποτέλεσμα ενός γεγονότος, όπου εφαρμόζεται, στατιστικές που προσφέρονται από τον προμηθευτή της υπηρεσίας μας Ζωντανό Στοίχημα (live betting), θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διευθέτησης, εκτός και αν υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις ότι οι στατιστικές του προμηθευτή της υπηρεσίας είναι λανθασμένες. Όπου δεν προσφέρονται στατιστικές του προμηθευτή της υπηρεσίας, θα χρησιμοποιήσουμε τηλεοπτικά αποδεικτικά στοιχεία, για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των Στοιχημάτων. Αν για κάποιο λόγο, τηλεοπτικά αποδεικτικά στοιχεία δε διατίθενται, θα χρησιμοποιήσουμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία και θα διευθετήσουμε το Στοίχημα σύμφωνα με τις επίσημες πηγές/ιστοσελίδες των αντίστοιχων διοργανώσεων.

 

2.4   ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

Όπου εφαρμόζεται, οι στατιστικές που μας δίνονται από τον προμηθευτή της υπηρεσίας Ζωντανό Στοίχημα (live betting), θα χρησιμοποιούνται για να διευθετούν Στοιχήματα, εκτός και αν υπάρχουν αναμφισβήτητα στοιχεία ότι οι στατιστικές του προμηθευτή της υπηρεσίας είναι λανθασμένες. Όπου δεν δίνονται στατιστικές του προμηθευτή της υπηρεσίας, θα χρησιμοποιήσουμε βιντεοσκοπημένες αποδείξεις για να υποστηρίξουμε τον τρόπο διευθέτησης του Στοιχήματος. Αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπάρχει βιντεοσκοπημένη απόδειξη, θα χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητη απόδειξη και το Στοίχημα θα διευθετηθεί σύμφωνα με τις επίσημες πηγές/ιστοσελίδες των αντίστοιχων διοργανώσεων.

Οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το αποτέλεσμα, πρέπει να καταγραφεί και να αναφερθεί στην Εταιρεία πριν να περάσουν 5 ημέρες από τη λήξη του γεγονότος. 

Σε καμία περίπτωση δε θα γίνουν επιστροφές χρημάτων και ακυρώσεις Στοιχημάτων για Ζωντανά Στοιχήματα. Στοιχήματα που δέχθηκε η Εταιρεία σε συγκεκριμένα γεγονότα μετά τον καθορισμό τους θα θεωρούνται άκυρα (void) και θα πληρώνονται με Απόδοση τη μονάδα (1.00). Αν κάποιο Στοίχημα τοποθετηθεί σε μη σωστή Απόδοση εξαιτίας καθυστερημένης κάλυψης του ‘live’ γεγονότος, με αποτέλεσμα μια ομάδα ή επιλογή να έχει εμφανές πλεονέκτημα θα ακυρώνεται με Απόδοση τη μονάδα (1.00) ανεξαρτήτως αν κερδίζει ή χάνει.

Σε περίπτωση λαθών εκτύπωσης, λαθών στις αποδείξεις ή εμφανών λαθών στην εισαγωγή στο σύστημα αποδοχής Στοιχημάτων της Εταιρείας, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει τα Στοιχήματα ως άκυρα ή να υπολογίσει τις σωστές Αποδόσεις ακόμα και αν το λάθος ανακαλυφθεί μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. 

Σε περίπτωση που στο Ζωντανό Στοίχημα (live betting) σημειωθεί τέρμα, κάρτα ή πέναλτυ, και η αγορά παραμένει ανοικτή για Στοιχηματισμό και γίνει αποδεκτό Στοίχημα, έχουμε το δικαίωμα να το ακυρώσουμε.

Σε περίπτωση που στο Ζωντανό Στοίχημα ανοίξει η αγορά με παράλειψη σημείωσης τέρματος ή κόκκινης κάρτας και γίνει αποδεκτό Στοίχημα, έχουμε το δικαίωμα να το ακυρώσουμε ακόμα και αν το λάθος ανακαλυφθεί μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Σε περιπτώσεις τυπογραφικών ή/και άλλων εμφανών λαθών κατά τον ζωντανό στοιχηματισμό, ισχύει ο κανονισμός 1.14.

Σε περιπτώσεις αγώνων που έχουν διακοπεί κατά τον ζωντανό στοιχηματισμό, ισχύει ο κανονισμός 1.17. 

2.5    ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Το Στοίχημα αποτελεί διασκέδαση για ενήλικους και δεν είναι τρόπος για να βγάζει κάποιος χρήματα. Μην προκαλείς την τύχη σου. Στοιχημάτισε μόνο όσα αντέχεις να χάσεις. Αν πιστεύεις ότι έχεις πρόβλημα εθισμού στο στοίχημα, συμβουλέψου τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας στον αριθμό 1454 και το Κέντρο Συμβουλευτικής «Περσέας» στον αριθμό 1456 εάν είσαι ενήλικας μέχρι 22 ετών.
Διαφορετικά, μίλησε στην Εταιρεία ή τους διαμεσολαβητές της και σκέψου το ενδεχόμενο να αποσυρθείς από το στοίχημα.

2.6    ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Η Εταιρεία οφείλει να αποστείλει στους αδειούχους Εξουσιοδοτημένους Αντιπροσώπους της, Κανονισμούς μεταφρασμένους στην Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική γλώσσα, οι οποίοι έχουν μεταφραστεί από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ή/και από επαγγελματίες μεταφραστές μετά από έγκριση από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ούτως ώστε να αναρτηθούν στα αδειούχα υποστατικά, ως προβλέπεται στον περί Στοιχημάτων Νόμο του 2019, ως τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Σε περίπτωση διαφορετικής διατύπωσης της Ελληνικής εκδοχής με εκδοχή άλλης γλώσσας, τότε η Ελληνική εκδοχή υπερισχύει.

2.7    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εταιρεία και οι διαμεσολαβητές της χρησιμοποιούν διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οι ύποπτες συναλλαγές θα αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές.

2.8    ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Όλα τα Προσωπικά Δεδομένα των πελατών τα οποία συλλέγονται για οποιοδήποτε σκοπό προστατεύονται από την εκάστοτε νομοθεσία του Κράτους περί Προσωπικών Δεδομένων. 

Συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων των Πελατών μας γίνεται:

- για την ανάπτυξη και διαχείριση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας μας, μέσω δημιουργίας και αποστολής προωθητικού υλικού
- για να αντιληφθούμε καλύτερα για το πώς χρησιμοποιούν οι Πελάτες μας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ούτως ώστε να βελτιώσουμε την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας
- για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τυχόν παράπονα των Πελατών
- για την αποτροπή, εντοπισμό, διερεύνηση και αναφορά εγκλήματος (οικονομικού ή άλλου) ή παρανομίας στο/στην οποίο/α μπορεί να συμμετέχει ο Πελάτης
- για την σωστή και αποτελεσματική τήρηση των νόμων και κανονισμών που διέπουν την Εταιρεία μας σύμφωνα με την ιδιότητα της ως αδειούχος Εταιρεία Στοιχημάτων
- για την διασφάλιση της Εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης με όλες τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις (AML, GDPR κ.τ.λ.).

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα των πελατών μόνο:

1) Εάν χρειάζεται για να εκπληρώσουμε οποιαδήποτε σύμβαση που έχουμε με τον πελάτη
2) Εάν απαιτείται από μια νομική υποχρέωση
3) Εάν ο πελάτης έχει συναινέσει στην επεξεργασία
4) Εάν απαιτείται για λόγους που αφορούν το νόμιμο συμφέρον μας
5) Εάν απαιτείται για λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από την Εταιρεία μας όσο αφορά στην συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Πελατών περιγράφονται με λεπτομέρεια στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα μας http://www.betathlon.com.cy/ στην ενότητα ‘’Πολιτική Απορρήτου’’.

Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα των πελατών μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα Προσωπικά Δεδομένα των πελατών θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της συλλογής τους. Σημειώνεται ωστόσο, ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να διαγράψει οποιοδήποτε από Προσωπικά Δεδομένα των πελατών, εκτός αν παρέλθει η περίοδος των 5 ετών και εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.  Επίσης,  σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένα τα Προσωπικά Δεδομένα των πελατών μπορεί να διατηρηθούν πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ετών, λόγω πιθανών νομικών υποχρεώσεων, έννομων συμφερόντων κ.λπ. Τέτοιες περιπτώσεις είναι πιθανά θέματα που σχετίζονται με:

- Ξέπλυμα χρήματος
- Φορολογία
- Προστασία Παικτών
- Αστικό Δίκαιο 
- Ποινικό Δίκαιο
- Οποιαδήποτε άλλα νομικά θέματα

β) Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Δεν θα εκχωρήσουμε ή/και αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα των πελατών μας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος/οντότητα. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα των πελατών μας σε τρίτους:

1) Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα των πελατών μας για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση, για να εφαρμόσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας ή/και τους κανονισμούς μας ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλεια μας, των πελατών μας ή τρίτων.
2) Εάν χρειαστεί να συνεργαστούμε με υπηρεσίες επιβολής του νόμου και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες όπου, κατά την εκτίμησή μας, η αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη ή σχετίζεται με οποιαδήποτε έρευνα απάτης ή άλλης παράνομης δραστηριότητας. 

Συγκεκριμένα, οι αρχές αυτές μπορεί να είναι:
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων 
Αθλητικά Διοικητικά Όργανα (π.χ. FIFA, IOC, TIU)
Οργανισμοί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) Οργανισμοί καταπολέμησης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF)
Φορείς επιβολής του νόμου (Αστυνομία, Δικαστήριο) οποιασδήποτε χώρας μας ζητηθεί.

Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα ενημερώνεται η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

(V 6.00 14/12/2022)
 

bottom of page